Før du kommer til oss

Covid 19

 • Følg nøye med på symptomer.
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk
 • Hold avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Følg alle råd på https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
 • Vi har satt opp utleien så du skal føle deg trygg, med sprit dispenser, pleksiglass og vask og rens av utstyr og kontaktflater.

Før du kommer til Hafjell.

Mål støvel størrelse
Det er viktig at alpinstøvlene sitter ordentlig på føttene og de må ikke være for store. Hvis støvlene er for store eller for brede vil foten skli rundt og du vil ikke få den presise følelsen du er ute etter i en alpinstøvel. Mål derfor foten nøyaktig og bruk dette når du skal kjøpe støvler.

For å måle foten raskt og enkelt kan du legge et ark inntil en vegg. Sett foten på arket med hælen inntil veggen og tegn en strek foran stortåa. Mål så lengden fra enden av arket og frem til streken, lengden i cm er den samme som størrelsen i mondopoint.

Mål hjelm størrelse
Mål omkretsen av hodet ditt med et målebånd. Du skal måle fra litt over øret, henover midten av pannen ca. 2,5 cm over øyenbrynene.

Det er lurt å ta flere mål, så du er sikker på å finne korrekt mål. Om du ikke har et målebånd
tilgjengelig kan du bruke en snor, som du etterpå måler med en lineal. En god tommelfingerregel er å velge den store størrelsen, hvis hodemålet ditt passer i flere størrelseskategorier.

Information in English

Covid 19

 • Pay close attention to symptoms
 • Stay home if you feel sick
 • Take a coronary test if you develop symptoms, see coronary check
 • Keep your distance from others
 • Wash your hands thoroughly and often
 • Follow all advice at https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

We have set up the rental so you will feel safe, with alcohol dispenser, Plexiglas and washing and cleaning of equipment and contact surfaces.

Before you get to Hafjell.

Measure boot size
It is important that the alpine boots sit properly on the feet and they must not be too big. If the boots are too big or too wide, the foot will slip around and you will not get the precise feeling you are looking for in an alpine boot. Therefore, measure the foot accurately and use this when buying boots.
To measure the foot quickly and easily, you can place a sheet next to a wall. Place your foot on the sheet with your heel against the wall and draw a line in front of your big toe. Then measure the length from the end of the sheet to the line, the length in cm is the same as the size in mondopoint.

Measure helmet size
Measure the circumference of your head with a tape measure. You should measure from a little
above the ear, across the middle of the forehead approx. 2.5 cm above the eyebrows.
It is wise to take more measure , so you are sure to find the right measure. If you do not have a
measuring tape available, you can use a string, which you then measure with a ruler. A good rule of thumb is to choose the large size, if your head size fits into several size categories.