Personvernerklæring

Informasjon om Hafjell Skiutleie sin behandling av personopplysninger GDPR

Hafjell Skiutleie AS sin Integritetspolicy
Vi verner om dine personopplysninger og vil til enhver tid følge regler og lover som er gjeldene i EU/EØS. Ved hjelp av denne policyen vil vi informere deg om hvordan dine opplysninger blir håndtert av oss.

Personopplysningsansvar
Vi har ansvaret for at dine personopplysninger ikke blir brukt på noen annen måte enn slik at det er i samsvar med loven som er gjeldene personopplysninger som vi behandler om deg. De opplysninger vi har om deg er ditt navn, og kontaktinformasjon.

Tilgang til opplysninger om deg
Dine personopplysninger kan bare sees og registreres av ansatte i Hafjell Skiutleie AS. Vi har
tredjepartsleverandør av regnskapstjenester og de vil derfor ha tilgang til postadresse og/eller fakturerings-e-postadresse. Vi bruker kun dine opplysninger for å vite hvem som har leiet ski eller annet sportsutstyr av oss, vi bruker ikke dine opplysninger til noen form for videre salg eller markedsføring.

Sikring av dine personopplysninger.
Vi har valgt en Norsk partner for back-up av våre data. De er også underlagt de samme lovene som gjelder i EØS. Alle medarbeidere har strenge rutiner og er informert om viktigheten av å håndtere personopplysninger på en korrekt og respektfull måte. All håndtering av data kan først skje etter en innlogging med kode/passord i våre systemer.

Sletting av personopplysninger.
Ønske om sletting av personopplysninger, kan vi nåes ved hjelp av e-post og. Grunnen for at du er registrert hos oss er at du har vært kunde hos oss. Om ditt samtykke ikke lenger er gjeldene kan du kontakte oss. Så lenge du samtykker, vil du være i vårt register. Dine rettigheter I overensstemmelse med gjeldene lovverk, har du rett til å få tilgang til hvilke opplysninger vi har om deg, samt at kreve rettelse eller sletting av dette.
Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring, eller videresalg.

Kontakt oss om du vil endre/slette dine personopplysninger hos oss påskirental@hafjell.no

Information in English

Hafjell Skiutleie AS Privacy Policy

We protect your personal information and will always comply with rules and laws that are the liabilities of the EU / EEA. By using this policy, we will inform you about how your information is handled by us.

Personal Data Responsibility. 
We are responsible for ensuring that your personal information is collected, stored and used in accordance with the laws governing Personal Data. We collect and store the following personal information: your name/company name, contact information, date of birth, height and weight.

 Access to information about you.
Your personal information can only be viewed and registered by direct employees in Hafjell Skiutleie AS. We have a third-party provider of accounting services and therefore they will have access to the mailing address and / or billing email address.  

Securing your personal information.
We have chosen a Norwegian partner for backing up our data.  In carrying out their duties, they will also have access to your personal information. They are also subject to the same laws in the EEA. All employees of Hafjell Skiutleie AS have strict routines and are informed of the importance of handling personal information in a correct and respectful manner. All data retrieval can only happen after a login with password / password in our systems. 

Deleting of personal data.
The reason you are registered with us is that you have been renting ski or other equipment at our store or online. If you wish to withdraw your consent, please contact us. If you agree to the terms mentioned herein, your information will be stored in our register. In accordance with applicable laws you have the right to access what information we have about you, as well as to require corrections or deletions. We will not use your personal information for direct marketing or resale.

Contact us if you want to change / delete your personal
information atskirental@hafjell.no